Op dinsdag 28 juni laatstleden heeft onze fractie tijdens de gemeenteraad voor beroering gezorgd door eendrachtig op te stappen.

Ze werd daarbij gesteund door de fractie van het Loons Belang, die ons protest rond een dossier van niet-verworven subsidies steunde.

Graag enige toelichting:
Tussen 2000 en 2003 besloot het toenmalige gemeentebestuur om over te gaan tot de renovatie van het stadhuis en het kanunnikenhuis op het Speelhof, het huidige administratief centrum. Het diende een aanvraag in voor vier verschillende dossiers: één voor de algemene renovatie van het kanunnikenhuis en drie voor het stadhuis: voor binnenwerken, dakwerken en beveiligingswerken. Op zich geen slechte zaak: de renovaties waren nodig en bovendien kon het bestuur rekenen op een fikse subsidie-injectie: De Vlaamse Gemeenschap nam 60% voor haar rekening en de provincie Limburg 20%. Daardoor moest de stad slechts de resterende 20% van de totale uitgaven voor haar rekening nemen.

De werken startten en werden tot ieders tevredenheid uitgevoerd, het eerste voorschot van de premies kwam binnen, het saldo zou achteraf, na aanvraag, worden uitgekeerd. Om over dit saldo, dat 248.978 euro of meer dan 10 miljoen Belgische frank bedraagt te kunnen beschikken, moest het bestuur uiterlijk 5 jaar na de toekenning van de subsidie, een aanvraag tot uitbetaling aan de hogere besturen richten. Helaas… men vergat dit te doen.

Jarenlang stond het bedrag, zonder enige verwijzing, in de begroting ingeschreven als “verwachte inkomsten” zonder dat iemand zich de vraag stelde of iemand die “verwachte inkomsten” ook effectief aangevraagd had. In november 2010 (inderdaad, 2010) beseft men plots dat het de hoogste tijd was om een initiatief in die zin te nemen, maar natuurlijk vangt men in Brussel bot. Het kabinet van minister Bourgeois meldt op 19 november 2010 doodleuk maar correct: “Artikel 9 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering, houdende vaststelling van het premiestelsel voor werkzaamheden aan beschermde monumenten, bepaalt dat het saldo opgevraagd dient te worden binnen 5 jaar na toekenning van de restauratiepremie. Iedere vraag tot betaling voor de betreffende dossiers zal dan ook laattijdig zijn en bijgevolg ook negatief beantwoord worden.”  De brief bevat van elk van de 4 dossiers de toekenningsdatum en de verlopen deadline voor aanvraag van het saldo. In gewone mensentaal wil de minister zeggen: “Jullie zijn 4 keer te laat, 248.978 euro is vliegen…”.

Op de gemeenteraad van vorige dinsdag heeft men een begrotingswijziging voorgesteld: men wilde het bedrag nu inschrijven als “onwaarde”, met andere woorden als niet-inbaar. Op die manier zou het cijfer uit de tabellen verdwijnen en spreekt men er niet meer over.

Bovendien wenst niemand van het bestuur de verantwoordelijkheid voor deze blunder te dragen. Nochtans is elk gemeentebestuur er door het gemeentedecreet aan gebonden om door middel van een intern controlesysteem op geregelde tijdstippen een evaluatie te maken en de lopende dossiers op te volgen.

Uiteraard kunnen wij wat gebeurd is als oppositiepartij niet aanvaarden. Onze mandatarissen hebben bij de bespreking van het agendapunt een tekst voorgelezen en de gemeenteraad verlaten, omwille van 2 redenen:

1.Het ontbreken van de nodige alertheid en een gebrekkige dossieropvolging van het schepencollege
2.Het ontlopen van de politieke verantwoordelijkheid door elke beleidsvoerder
Bij het verlaten van de zaal hebben onze mandatarissen een symbolische cheque ter waarde van 248.978 euro aan de burgemeester overhandigd. De bank waar men hem kan innen heet Loonse Gemeenschap…