In termen van productie en verwerking speelt de groenteteelt een grote en belangrijke rol in de Limburgse tuinbouw. Limburg heeft er dan ook alle baat bij haar concurrentiepositie te verstevigen en het economisch belang van deze sector te vrijwaren. Innovatief ondernemerschap dat inzet op het verbeteren van teeltprocessen, nieuwe teelten of teeltvormen en het optimaliseren van verwerkingsprocessen en vermarkting kan hier in belangrijke mate toe bijdragen. “Om dit te stimuleren is vorig jaar in het kader van het SALK-uitvoeringsplan het Groente-InnovatieFonds (GIF) opgericht”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors. “Na de eerste projectoproep van vorig jaar wordt vandaag een nieuwe oproep gelanceerd om met de resterende middelen nieuwe innovatieve projecten te ondersteunen.” 

Met een areaal van meer dan 2.400 hectare is de groenteteelt goed vertegenwoordigd in Limburg. Een belangrijk deel daarvan situeert zich in Noordoost-Limburg waar bijvoorbeeld de teelt van asperges ook een belangrijk aandeel in de Vlaamse groenteproductie heeft verworven. Door de komst van enkele grote groenteverwerkende bedrijven heeft de groenteproductie hier de afgelopen decennia voor een grote dynamiek binnen de landbouw in gezorgd. 

Gelet op de toenemende vraag naar nieuwe duurzame grondstoffen die op een natuurlijke manier geproduceerd kunnen worden, zijn er nog heel wat mogelijkheden om de sector verder te laten groeien”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors.

Ook het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat bestempelt de tuinbouw als één van de groeisectoren. “Het Groente-innovatiefonds werd vorig jaar dan ook opgericht om innovatie en onderzoek binnen de tuinbouw te stimuleren,” zegt gedeputeerde Moors. “De provincie Limburg en de Vlaamse overheid voorzien hier 360.000 euro voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve projecten die het Limburgse agrobusinesscomplex rond tuinbouw moeten versterken.” 

Innovatieve irrigatietechniek en nieuw knolgewas

Een eerste projectprojectoproep in het kader van het Groente-InnovatieFonds heeft er inmiddels voor gezorgd dat de helft van de beschikbare middelen in de vorm van een subsidie wordt toegekend aan twee innovatieve groenteprojecten van het Proefstation voor de Groenteteelt vzw en Boterakker vzw.

Het eerste project dat goedgekeurd is betreft het introduceren van irrigatie en fertigatietechnieken in de openluchtgroenteteelt. Het Proefstation voor de Groenteteelt zal zich samen met enkele relevante partners en Limburgse landbouwers in eerste plaats toespitsen op druppelirrigatiesystemen in de aspergeteelt, een teelt die voor Noord-Limburg bijzonder waardevol is. Onderzoek heeft aangetoond dat irrigatie bij asperges kan resulteren in meeropbrengsten tot meer dan 100%. Ook is er de ambitie om binnen het project de techniek te introduceren in de pompoenteelt.

Een tweede project dat wordt uitgevoerd binnen het Groente-InnovatieFonds is ‘Yacomix’. Boterakker vzw legt zich hier toe op de introductie van de Yacon: een nieuw knolgewas dat tal van opportuniteiten heeft op vlak van ‘foodpairing’ en perfect gebruikt kan worden als grondstof voor hoogwaardige toepassingen. Samen met KULeuven, Noliko, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en een Limburgs landbouwbedrijf onderzoekt Boterakker vzw binnen dit project de teelttechnische aspecten en de vermarktbaarheid van het gewas.

Beide projecten kregen een financiële ondersteuning van 90.000 euro en worden over een periode van twee jaar uitgevoerd. De uitvoering en voortgang ervan worden opgevolgd door het Groente-InnovatiePlatform, een team van experten dat naast de opvolging ook instaat voor de beoordeling van de projectvoorstellen. 

Nieuwe zoektocht naar kwalitatieve projecten 

Tijdens de inspiratiesessie ‘Alternatieve Veldgewassen’, een initiatief van Agropolis-Kinrooi, GreenVille en het Innovatiesteunpunt om kennis te maken met vernieuwende en economisch rendabele veldgewassen is vandaag een tweede projectoproep gelanceerd. “Met de nieuwe oproep willen we de resterende middelen uit het Groente-InnovatieFonds toekennen aan valabele projecten die de Limburgse groenteteelt kennisvoorsprong en bijkomende werkgelegenheid kunnen verschaffen”, verklaart gedeputeerde Moors. De projectkost kan voor maximaal 70% worden gefinancierd. Wanneer de eigen inbreng wordt meegerekend zal er dus opnieuw voor 257.000 euro geïnvesteerd kunnen worden in de ontwikkeling van een innovatieve tuinbouw. 

Om de overgang van de onderzoeksfase naar de praktijktoepassing te garanderen, wordt enkel financiële ondersteuning verleend aan consortia die bestaan uit minimaal één onderzoeksinstelling en twee bedrijven, waarvan minstens één landbouwbedrijf. 

Projectvoorstellen kunnen in de tweede oproep t.e.m 1 juni 2015 worden ingediend. Daarna zullen de leden van het Groente-InnovatiePlatform elk voorstel beoordelen op basis van de kwaliteit en de potentiële impact voor het agrobusinesscomplex. De beoordeling wordt als advies voorgelegd aan de deputatie die uiteindelijk de financiële ondersteuning zal toekennen.

Het volledige reglement is samen met de inschrijvingsmodaliteiten terug te vinden op http://www.limburg.be/groente_innovatiefonds.