Het valt op dat de politieke en maatschappelijke discussies de laatste weken en maanden weer meer vanuit een links-rechts-tegenstelling worden gebracht. Karikaturale critici bestempelen rechts dan als “asociaal” en links als “verstard”. Op die manier wordt het debat doodgeknepen nog voor het goed en wel begonnen is. De inzet is nochtans belangrijk genoeg.

Voorbeelden? De Europese Commissie adviseerde deze week ons land om het systeem van loonvorming en loonindexering te bestuderen en om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd of degressief te maken. Dit was ter linker zijde voldoende om haar meteen in de “rechtse” en “asociale” hoek te zetten.  Omgekeerd: zodra iemand over nieuwe inkomsten voor de overheid spreekt, schreeuwt men ter rechter zijde: belastingen!

Het was daarom een aangename verrassing dat Frank Vandenbroucke in de krant van gisteren de karikaturen probeerde te doorbreken. Hij brak een lans voor langer werken, op een manier die sterk doet denken aan het pensioenplan dat CD&V vorig jaar lanceerde. Zijn pleidooi wordt als opmerkelijk bestempeld omdat het komt van een “linkse” politicus. Dat past dus niet  in het plaatje. En meteen duikt de karikatuur op. Zijn voorstel wordt vertaald als: de pensioenleeftijd optrekken. Daarover gaat het dus niet. Toch niet voor ons.

Dat is het probleem met de links-rechts-polemiek: ze leidt steevast tot de verkeerde discussies.

Toen wij vorig jaar het CD&V-plan voorstelden om de betaalbaarheid van de pensioenen veilig te stellen, werd ook dat in sommige media foutief samengevat als een verhoging van de pensioenleeftijd. Terwijl we er net voor pleiten om terug te focussen op de pensioenloopbaan, die in het huidige systeem 45 jaar bedraagt voor een volledig pensioen, en minder te kijken naar de pensioenleeftijd. Wat telt is immers het aantal jaren dat iemand werkt en bijdraagt aan de sociale zekerheid. Langer werken is op zich een logisch gevolg van langer leven. Bij het ontstaan van de sociale zekerheid overspande de loopbaan 2/3de van het leven. Nu gemiddeld nog maar de helft. Als de jongere generaties dan systematisch minder talrijk zijn dan hun voorgangers en de grote babyboomgeneratie binnenkort met pensioen gaat, moeten we het systeem hervormen om het te behouden. Zo kunnen we er voor zorgen dat de pensioen in de nabije en verre toekomst gegarandeerd zijn. Zo kunnen we de jongeren motiveren om aan dit systeem te blijven bijdragen.

Dat brengt ons bij de kern van het debat: hoe kan en moet onze sociale zekerheid er over twintig of dertig jaar uitzien? Kan ze dan nog even sterk zal zijn als het systeem dat na de Tweede Wereldoorlog onder impuls van de christendemocraten net werd opgebouwd? Die vraag is veel belangrijker dan zinloze polemieken.

Wat moet er dan gebeuren? Om te beginnen: vertrouwen in onze sterktes. België is niet de zieke man van Europa. Integendeel. We leven in een welvarend land, waar de economische groei terug aantrekt, waar de sociale zekerheid nog steeds sterk staat, waar het jobaanbod terug toeneemt. De Vlamingen behoren zelfs tot de meest welvarende volkeren ter wereld. Maar als we dat zo willen houden, staan we voor zeer belangrijke uitdagingen. Op korte, maar zeker ook op lange termijn. De komende jaren komt er heel veel op ons af. De eerste opdracht luidt: tegen 2015 het begrotingstekort afbouwen. Daarmee is het werk niet af, want ook daarna zal zullen we de stijgende budgettaire impact van de vergrijzing moeten opvangen. Dit is onmogelijk zonder een reeks ingrijpende maatregelen, van besparingen over enkele nieuwe inkomsten tot het verlengen van onze loopbanen. En ondertussen moeten we meer mensen activeren en toeleiden naar openstaande jobs. Voor de christendemocraten moeten en zullen al deze hervormingen op een sociale manier gebeuren. Alleen mag er over het begrip “sociaal” geen verwarring bestaan.

Een stevige sociale bescherming is maar mogelijk als het beleid voldoende draagvlak heeft en duurzaam gefinancierd wordt. Er is maar sprake van een echt sociaal beleid wanneer we niet alleen kijken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst en de volgende generaties. Die brede en vooruitziende visie staat haaks op de klassieke links-rechts-tegenstelling. Jammer genoeg wordt ze in de meeste debatten over besparingen en langer werken uit het oog verloren. Daardoor ontstaat er verwarring en gaat het niet meer over de kern van de zaak.

De CD&V-voorstellen zijn sociaal in de echte betekenis van het woord, omdat ze duurzaam en vooruitziend zijn. Wie onze concrete maatregelen vanuit de klassieke bril bekijkt, zal ze soms als asociaal bestempelen. Wie echter verder kijkt, ziet dat ze net vertrekken vanuit een sterke sociale bekommernis.
Dat Frank Vandenbroucke de links-rechts-loopgraven verlaat en ons bijtreedt in een nuchtere en doordachte kijk op de sociaal-economische hervormingen, is hoopgevend. Wie volgt?
 

Wouter Beke
Voorzitter CD&V