Als je op zondag 26 mei 2019 niet zelf kan stemmen, kan je iemand in jouw plaats een stem laten uitbrengen:

  • dan moet je met een attest kunnen bewijzen waarom je niet zelf kan stemmen
  • en ook een volmachtformulier bezorgen.

Voorwaarden: 

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

  • Iemand kan slechts één volmacht krijgen.
  • Je kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. 

Wanneer kan je een volmacht geven?

Reden  Welk attest heb je nodig? Wie bezorgt je dit attest? Moet je langskomen op de dienst Burgerzaken?
Ziekte of handicap Medisch attest Jouw geneesheer (deze mag zelf geen kandidaat zijn) Neen
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Attest van jouw werkgever Jouw werkgever Neen
Jij of een gezinslid is schipper, marktkramer of kermisreiziger Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger(
zie puntje 'Uitzonderingen')
De dienst Burgerzaken
op het stadhuis
 je komt vóór 25 mei langs bij de dienst Burgerzaken in je gemeentehuis/stadhuis
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Attest van vrijheidsbeneming De directie van de instelling Neen
Geloofsovertuiging Attest geloofsovertuiging De desbetreffende religieuze overheid Neen
Studieredenen Een studieattest De directie van jouw onderwijsinstelling Neen
Vakantie in het buitenland Attest verblijf buitenland
(zie puntje 'Uitzonderingen')
De dienst Burgerzaken
op het stadhuis
je komt vóór 25 mei langs bij de dienst Burgerzaken in je gemeentehuis/stadhuis

Hoe? 

Zowel jijzelf als de persoon die in jouw plaats gaat stemmen, vullen het volmachtformulier in. 

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, moet dit in het stembureau van de volmachtgever doen.

Dit kan dus betekenen dat deze persoon in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat moet de volmachtdrager meenemen?

De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, geeft volgende documenten af aan de voorzitter van het stembureau:

  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
  • Het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (zie hierboven).
  • Jouw oproepingsbrief.
  • Zijn/haar eigen oproepingsbrief.
  • Zijn/haar eigen identiteitskaart.

Uitzonderingen: 

Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.

De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Vakantie in het buitenland

Je voegt bij de volmacht een attest van verblijf in het buitenland. Daarin stelt deze de onmogelijkheid om op 26 mei 2019 naar het stembureau te gaan vast.

Dit attest moet vóór 25 mei 2019 aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het desbetreffende formulier een verklaring op erewoord ondertekenen.

Schipper, marktkramer of kermisreiziger

Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt. Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Toestand van vrijheidsbeneming

Je bent door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je verblijft. In dit geval bent je niet verplicht een volmacht te geven.

Bewijs van verhindering

Als het op de dag van de verkiezingen onmogelijk is om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhinderingafgeven aan het onthaal van het stadhuis of de voorzitter van het stembureau. Hieronder staat een overzicht van de verschillende situaties en wat er moet worden binnengebracht. De ontvangen documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd. 

Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Oproepingsbrief + medisch attest
Studie Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
Je bent in het buitenland voor jouw beroep Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je moet werken (in België) Oproepingsbrief +  attest van de werkgever
Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)


Meer info : Overheidswebsite Verkiezingen